ห้องประชุม มยุรา

ห้องประชุม “มยุรา” ของโรงแรมแมนดี้นก สามารถรองรับได้ 50 - 60 ท่านตามรูปแบบของการจัดห้อง พร้อมสรรพด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบถ้วนและทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องตามกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์ที่ตกแต่งด้วยศิลปะพื้นเมือง ภายในห้องประชุมประดับด้วยภาพ ”พระมหาชนก” ของ ดร.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นซึ่งไม่มีที่ใดเหมือน